Βασικές Μορφές Εταιριών στη Βουλγαρία

μορφές εταιριών στη βουλγαρία

μορφές εταιριών στη βουλγαρία

Οι πιο διαδεδομένες μορφές εταιριών στην Βουλγαρία είναι:

OOD – που αντιστοιχεί στην Ελληνική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)  Εταιρία με την μορφή OOD μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν περιορισμένη ευθύνη που αντιστοιχεί στο ύψος των μεριδίων που έχουν στην εταιρία. Ο κάθε εταίρος έχει δικαίωμα από τα κέρδη της εταιρίας που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του σ’ αυτήν. Το ελάχιστο  κεφάλαιο της εταιρίας μπορεί να είναι 2 λέβα (0,95€)

EOOD αντιστοιχεί στην Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (μονοπρόσωπη ΕΠΕ) – ιδρύεται από ένα μόνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Το χαρακτηριστικό για τις δύο παραπάνω μορφές εταιριών είναι ότι το κεφάλαιο της εταιρίας μπορεί να είναι το ελάχιστο 2 λέβα (0,95€) και αποτελείται από εταιρικά μερίδια. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων πραγματοποιείται με συμβολαιογραφική πράξη και καταχωρείται στο Μητρώο Εταιριών της Βουλγαρίας.Τα διοικητικά όργανα είναι  η Γενική Συνέλευση των Εταίρων και ο/οι  Διαχειριστής/ες

AD – μορφή εταιρίας που αντιστοιχεί στην ελληνική ΑΕ -Το κεφάλαιο της εταιρίας με μορφή AD διαχωρίζεται σε μετοχές. Οι ευθύνες της εταιρίας είναι η περιουσία της. Το ελάχιστο κεφάλαιο είναι 50.000 λέβα (περίπου 25.000€).

EAD – αντιστοιχεί με την ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία (μονοπρόσωπη ΑΕ) – ιδρύεται από ένα μόνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι και ο μόνος ιδιοκτήτης

Οι Ανώνυμες Εταιρίες έχουν τα εξής όργανα διοίκησης: Γενική Συνέλευση των Μετόχων, και   το Διοικητικό Συμβούλιο  (μονιστικό σύστημα) ή ένα εποπτικό συμβούλιο και ένα Διοικητικό Συμβούλιο (δυαδικό σύστημα).

ET ή ατομική επιχείρηση – κάθε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στη χώρα. Δεν έχει κεφαλαιακή απαίτηση

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας τα ερωτήματά σας στο dimolianis.trading@gmail.com, και θα σας απαντήσουμε μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

00359 8966 17200

0030 6944 585220 – Δημήτρης Δημολιάνης